VN-invoice được phép cấp TVAN

 
VN-invoice được phép cấp TVAN

Phần mềm phát hành tạo lập hóa đơn điện tử: VN-invoice được xây dựng chuẩn thông tư 32/BTC.

Do công ty Cổ phần giải pháp hóa đơn điện tử Việt Nam sản xuất: Được chấp thuận của cơ quan thuế cấp phép dịch vụ TVAN để cung cấp cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.

Sản phẩm VN-invoice được cấp bởi Công ty cổ phần giải pháp công nghệ phần mềm Việt (VNSoft).

http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dmnhain.html