Phần mềm kế toán VNSoft => Tặng miễn phí 02 năm

 
Phần mềm kế toán VNSoft => Tặng miễn phí 02 năm

Bản dành cho kế toán thuế đáp ứng đầy đủ phân hệ kế toán để làm hệ thống sổ sách thuế. 


  GỌI NGAY:  1900 6691  - ext 100 => ĐỂ NHẬN BẢN CÀI ĐẶT . 

Module phân hệ kế toán

 

1.  Phân hệ quản lý quỹ

-         Danh mục loại ngoại tệ

-         Danh mục nhân viên

-         Danh mục khách hàng

-         Phiếu thu

-         Phiếu chi

-         Sổ quỹ

-         Sổ quỹ chi tiết

-         Sổ chi tiết tài khoản

-         Sổ tổng hợp ngoại tệ

-         Sổ chi tiết tài khoản theo ngoại tệ

2. Phân hệ ngân hàng

-         Danh mục nhân viên

-         Danh mục khách hàng

-         Báo nợ

-         Báo có

-         Sổ tiền gửi ngân hàng

-         Sổ chi tiết tài khoản

-         Sổ tổng hợp ngoại tệ

3. Phân hệ mua hàng

-         Danh mục nhân viên

-         Danh mục khách hàng

-         Danh mục vật tư hàng hoá

-         Danh mục thẻ kho

-         Danh mục lô hàng

-         Đơn đặt hàng

-         Hoá đơn mua hàng

-         Hoá đơn thu mua lẻ

-         Hàng mua giảm giá

-         Hàng mua trả lại

-         Thanh toán hoá đơn mua hàng

-         Nhật ký mua hàng

-         Tổng hợp mua hàng

-         Báo cáo chi tiết công nợ phải trả

-         Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả

-         Danh sách hoá đơn mua hàng đến hạn thanh toán

-         Tổng hợp mua hàng theo nhân viên

-         Báo cáo tiến độ mua hàng

4. Phân hệ bán hàng (Doanh thu)

-         Danh mục nhân viên

-         Danh mục khách hàng

-         Danh mục vật tư hàng hoá

-         Báo giá

-         Hoá đơn bán hàng (Invoice)

-         Hàng bán trả lại

-         Hàng bán bị giảm giá

-         Hoá đơn bán hàng chưa xuất kho

-         Bán lẻ

-         Thanh toán hoá đơn bán hàng

-         Nhật ký bán hàng

-         Tổng hợp bán hàng

-         Danh sách hoá đơn bán hàng đến hạn thanh toán

-         Tổng hợp bán hàng theo khách hàng

-         Tổng hợp bán hàng theo nhân viên

-         Tổng hợp hàng bán trả lại

-         Tổng hợp hàng bán bị giảm gía

-         Báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo khách hàng

-         Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu

-         Báo cáo bán hàng theo nhân viên

-         Báo cáo lợi nhuận của khách hàng.

-         Báo cáo tiến độ đơn bán hàng

5. Phân hệ quản lý kho

-         Danh mục nhân viên

-         Danh mục vật tư hàng hoá

-         Danh mục kho hàng

-         Danh mục thẻ kho

-         Danh mục lô hàng

-         Phiếu xuất kho

-         Phiếu nhập kho

-         Phiếu điều chuyển kho

-         Phiếu lắp rắp hàng

-         Phiếu tháo rỡ hàng

-         Tính giá xuất kho cuối kỳ

-         Báo cáo nhập xuất tồn

-         Thẻ kho

-         Báo cáo nhập xuất tồn theo lô

-         Báo cáo thẻ lô

-         Bảng kê nhập kho

-         Bảng kê xuất kho

-         Báo cáo hàng quá hạn sử dụng

-         Báo cáo hàng tồn ít hơn giới hạn

-         Báo cáo hàng tồn nhiều hơn giới hạn

-         Báo cáo tình trạng kho

-         Tổng hơp xuất nhập theo lý do xuất nhập

6. Phân hệ tài sản & công cụ

-         Danh mục loại tài sản &CC

-         Danh mục chi tiết tài sản & CC

-         Danh mục phòng ban

-         Tăng tài sản

-         Giảm tài sản

-         Điều chỉnh tài sản

-         Khấu hao tài sản cố định

-         Phân bổ công cụ dụng cụ

-         Thẻ tài sản

-         Sổ tài sản cố định

-         Tình hình sử dụng tài sản

-         Báo cáo tài sản tại nơi sử dụng

-         Bảng trích khấu hao tài sản

-         Sổ chi tiết công cụ dụng cụ

-         Chi tiết theo phòng ban

-         Tổng hợp theo loại côngcụ

 

 

7.  Phân hệ giá thành & chi phí

-         Danh mục công việc

-         Danh mục chi phí

-         Danh mục giai đoạn công việc

-         Sản phẩm dở dang đầu kỳ

-         Lập bút toán kết chuyển chi phí

-         Lập chứng từ kết chuyển

-         Phân bổ chi phí sản xuất

-         Xác định chi phí dở dang cuối kỳ

-         Kết chuyển giai đoạn

-         Xuất kho theo kế hoạch sản xuất

-         Nhập kho thành phẩm

-         Tổng hợp chi phí

-         Chi tiết chi phí

-         Bảng kê chứng từ theo công việc

-         Tổng hợp xuất vật tư theo công việc

-         Tổng hợp nhập vật tư theo công việc

-         Bảng cân đối phát sinh theo công việc

-         Sổ chi tiết sản xuất theo công việc

-         Tổng hợp chi phí theo công việc

-         Bảng xác định kết quả kinh doanh theo công việc

-         Bảng giá thành sản phẩm

8. Phân hệ lương

-         Danh mục nhân viên

-         Bảng kê thuế thu nhập

-         Nhóm lương

-         Khoản lương

-         Tham số lương

-         Bảng chấm công

-         Danh sách lương nhân viên

-         Tính lương cho nhân viên

-         Lập phiếu hạch toán lương

-         Lập phiếu chi lương

-         Bảng thanh toán tiền lương

-         Sổ nhật ký tiền lương

-         Tổng hợp tiền lương theo các khoản lương

-         Chi tiết công nợ của nhân viên

-         Bảng chấm công của nhân viên

-         Bảng chấm công theo khoản lương

-         Tổng hợp lương của nhân viên

 

9. Phân hệ hợp đồng

-         Loại hợp đồng

-         Danh mục hợp đồng

-         Hợp đồng mua

-         Hợp đồng bán

-         Bảng kê chứng từ theo hợp đồng

-         Bảng cân đối phát sinh theo hợp đồng

-         Sổ chi tiết hợp đồng

-         Bảng xác định kết quả kinh doanh theo hợp đồng

-       Báo cáo tổng hợp hợp đồng

 

10. Phân hệ thuế (Có kết nối HTKK 2.0)

-         Khoản thuế

-         Bảng kê hoá đơn nhập

-         Bảng kê hoá đơn xuất

-         Tờ khai thuế GTGT

-         Tờ quyết toán thuế TNDN

11. Phân hệ sổ & báo cáo

-         Nhật ký chung

-         Sổ quỹ

-         Sổ chi tiết tài khoản

-         Sổ cái tài khoản

-         Sổ chi tiết tài khoản theo ngoại tệ

-         Sổ tổng hợp theo ngoại tệ

-         Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản

-         Sổ tổng hợp chữ T tài khoản

-         Sổ tổng hợp công nợ

-         Sổ chi tiết công nợ

-         Sổ chứng từ  ghi sổ

-         Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

-         Sổ cái ( Chứng từ ghi sổ )

-         Tổng hợp công nợ ngoại tệ

-         Chi tiết ngoại tệ

-         Bảng cân đối kế toán

-         Bảng cân đối tài khoản

-         Bảng xác định kết quả kinh doanh

-         Bảng tình hình nghĩ vụ nhà nước

-         Bảng thuyết minh tài chính

-         Bảng lưu chuyển tiền tệ ( Trực tiếp & gián tiếp)

-         Gửi báo cáo lên cấp trên

12. Hệ thống

-         Thông tin về doanh nghịêp

-         Tuỳ chọn ( Cấu hình chương trình)

-         Từ điển thông minh

-         Sao lưu dữ liệu

-         Phục hồi dữ liệu

-         Tạo cơ sở dữ liệu mới

-         Nhập khẩu dữ liệu

-         Xuất chứng từ ra file

-         Khoá sổ dữ liệu

-         Thoát

13. Quản trị

-         Đăng nhập lại

-         Đổi mật khẩu

-         Quản lý người dùng

-         Quản lý nhóm người dùng

-         Xem nhật ký làm việc

14. Tiện ích

-         Sao chép nội dung chứng từ

-         Sao chép nội dung tên vật tư

-         Inport bảng danh mục vật tư, khách hàng vào phần mềm.

-         Tìm kiếm chứng từ

-         Tìm khách hàng

-         Tìm kiếm hàng hoá

-         Tìm chứng từ phát sinh nợ, có không cấn đối

-         Tìm chứng từ giống nhau

-         Tìm chứng từ có tài khoản công nợ nhưng chưa có đối tượng

-         Tìm chứng từ có tài khoản chi phí nhưng chưa chọn chi tiết loại phí

-         Danh mục nhắc việc

-         Máy tính